Product voorwaarden 

 • Klant krijgt de beschikking over de relatiebeheer module, ledenadministratie module, postcodetabel met updates en webapp WerktVoorMij.
   
 • Klant mag een maximum van 500 relaties in totaal invoeren in de software. Zodra deze limiet overschreden wordt gaat het abonnement over een betaald abonnement vanaf de eerstvolgende maand na de overschrijding. 
   
 • Klant mag per jaar een maximum van 1000 facturen per jaar. Zodra deze limiet overschreden wordt gaat het abonnement over een betaald abonnement van 25 euro per maand vanaf de eerstvolgende maand na de overschrijding. 
   
 • Klant krijgt de beschikking over 1 gelijktijdige gebruiker. Er kunnen wel meerdere login accounts worden aangemaakt maar er kan maximaal 1 gebruiker tegelijkertijd in de software werken.
   
 • Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden treft u onderaan deze pagina aan. U stemt er hierbij mee in dat wij u deze voorwaarden langs elektronische aanbieden. Op verzoek sturen wij u deze kosteloos toe.
   
 • Korèn Information Technology BV behoudt zich het recht om de klantnaam met logo te vermelden op haar website, sociale media en eigen digitale en/of fysieke promotiemateriaal. Korèn Information Technology BV behoudt zich het recht om klantervaringen met producten van Korèn Information Technology BV te gebruiken voor marketingdoeleinden ter promotie van deze producten. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van de naam en het logo van de klant en kan worden gecommuniceerd van welke Korèn Information Technology BV producten de klant gebruik maakt.
   
 • Korèn Information Technology BV verleent niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de software aan medewerkers van klant, gedurende de looptijd van dit contract.
   
 • Dit contract is per maand eenzijdig opzegbaar door zowel klant als Korèn Information Technology.
   
 • Per gebruikerslicentie is één gigabyte gratis opslag beschikbaar voor dossiers en documenten. 
   
 • De software is specifiek geoptimaliseerd voor de Nederlandse markt en de kwaliteit van de software, support en updates kan alleen in deze context worden gewaarborgd. Klanten buiten de Nederlandse markt kunnen geen gebruikmaken van onze diensten en producten.
   
 • Support is er doormiddel van de helpsite:  http://koren.werktvoormij.nl Om gebruik te maken van de support hotline dient Klant te upgraden naar Custom.
   
 • Korèn behoudt zich het recht om aanmeldingen zonder opgaaf van redenen af te wijzen.
   
 • Korèn behoudt zich het recht om klanten te e-mailen over het product Korèn Free en andere gerelateerde software producten en diensten. Klant heeft altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven van de mailinglijst.

Verwerking van persoonsgegevens

 • Indien Klant persoonsgegevens invoert in de diensten of software van Korèn Information Technology BV,
  vallen zowel klant als Korèn Information Technology BV onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet de Klant de ‘verantwoordelijke’ vormt en Korèn Information Technology BV de ‘verwerker’.

 • Op grond van de Wbp (art. 14) dienen verantwoordelijke en bewerker een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door Klant dan wel uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen ‘bewerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een overeenkomst in de zin van de Wbp.

 • Korèn Information Technology BV zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de diensten, software of infrastructuur van Korèn Information Technology BV bevinden.

 • Korèn Information Technology BV staat er tevens voor in dat eenieder die handelt onder het gezag van Korèn Information Technology BV voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Klant de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Klant.

 • Klant staat ervoor in dat het alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de diensten of software van Korèn Information Technology BV.

 • Indien Klant in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in diensten of software van Korèn Information Technology BV dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Korèn Information Technology BV daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

 • De export van de database kan in verschillende formaten worden aangeleverd. Aan de export van persoonsgegevens zitten kosten verbonden.

 • Data processor maakt gebruik van de volgende sub-processors: Voor KorènCRM heeft Korèn Information Technology BV gekozen voor de datacentra van TransIP. TransIP heeft de beschikking over een eigen ruimte in datacenter DCG (The Datacenter Group Amsterdam). Onze servers worden onderhouden door Robuust Computer Solutions. Mail tbv support en onderhoud van KorènCRM gebruikers (werknemers van de verantwoordelijke) verwerken we met Gsuite. Gsuite is aangesloten bij Privacy Shield. Incidenteel worden gegevens hiermee verwerkt tbv support en onderhoud in opdracht van de verantwoordelijke. 
   

Algemene voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden 2014