Korèn AVG Analyse – Voorwaarden, disclaimer en privacy statement

Deze overeenkomst (‘Overeenkomst’) is van toepassing op de website www.avg-analyse.nl van Korèn en het door jouw antwoorden op de website gegenereerde resultaat en advies (‘Dienst’). Door gebruik te maken van deze Dienst ga je akkoord met deze overeenkomst.

Dienst

Met deze Dienst kun je vrijblijvend inzicht krijgen in hoe klaar voor de AVG je huidige software is. Hieraan is een resultaat en advies gekoppeld.

Gebruik van dienst

Je kunt alle vragen in deze Dienst doorlopen en ook antwoord op geven waarna je op basis van de door jou gegeven antwoorden een automatisch gegenereerd resultaat en daaraan gekoppelde advies te zien krijgt en krijgt toegezonden. Daarvoor moet je wel eerst je naam, emailadres en bedrijfsnaam in te voeren. De Dienst is verder gratis. Door gebruik te maken van deze Dienst geef je permissie om te kunnen contacteren om tips te geven mbt tot software en de AVG en ook om de resultaten van jou gebruik van de Dienst te bespreken.. Je gegevens kunnen dus voor marketingdoeleinden ingezet worden. We behouden ons ten alle tijden het recht om de inhoud van dienst aan te passen. We behouden ons ook het recht om de dienst ten alle tijden te beëindigen indien er misbruik van gemaakt wordt.

DISCLAIMER

Gebruik van onze dienst is op eigen risico. We staan niet in voor juistheid en/of volledigheid van deze Dienst. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij of je bedrijf/organisatie als gevolg van het gebruikmaken van deze dienst. Dit is slechts een algemene indicatie waar geen rechten aan verleend kunnen worden. Deze Dienst mag niet beschouwd worden als juridisch, organisatorisch of technisch advies van welke aard ook aangaande de AVG.

Intellectual Property

Deze dienst is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van onze Dienst is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan om deze dienst of delen daarvan te hergebruiken voor commerciële doeleinden.

Klachten

Als je een klacht hebt dan kun je die opsturen naar info@koren.nl. Wij zullen deze zo snel als mogelijk trachten te beantwoorden. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Privacy Statement

Korèn, gevestigd aan Appelgaarde 30 3992 AE Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.koren.nl
Kantooradres:
Meidoornkade 22
3992 AE Houten
030 - 231 61 32

Persoonsgegevens die wij verwerken

Korèn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze privacy statement is speciaal opgesteld voor de Korèn AVG Analyse (www.avg-analyse.nl) Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@koren.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Korèn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Korèn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Korèn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Emailadres: 3 jaar met als reden de betrokkene te kunnen mailen met tips over de AVG en de steeds veranderende richtlijnen voor software onder de AVG.
Naam: 3 jaar met als reden de betrokkene te kunnen benaderen met tips over de AVG en de steeds veranderende richtlijnen voor software onder de AVG.

Delen van persoonsgegevens met derden

Korèn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, maken we afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Korèn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Korèn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Korèn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@koren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Korèn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Korèn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@koren.nl